Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.spartherm.pl

 

ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta.
 2. Regulamin zawiera informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.sklep.spartherm.pl i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy.
 5. Na żądanie Klienta Regulamin jest udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną). 
 6. Podstawowe definicje:

a). Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego www.sklep.spartherm.pl;

b). Sprzedawca: Podmiot sprzedający towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

c). Usługodawca: Podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

d). Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;

e). Konsument: Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f). Świadczenie usługi drogą elektroniczną: wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.spartherm.pl, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

g). Sklep Internetowy (Sklep): serwis internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.spartherm.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie; 

h). Konto: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach dokonywanych w ramach Sklepu;

i).  Towar (Produkt): rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, znajdująca się w ofercie Sprzedawcy, której dotyczy umowa Sprzedaży;

j). Umowa: umowa sprzedaży towarów na odległość, zawarta z wykorzystaniem złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.spartherm.pl,

k). Formularz: skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie;

l).  Zamówienie: dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.spartherm.pl, stanowiąca oświadczenie woli klienta określające jednocześnie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy Sprzedaży

 

ROZDZIAŁ 2.

INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

 1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem:

Dane personalne: Ireneusz Bonarski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SPARTHERM Ireneusz Bonarski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5992006326, Regon: 211043836

Adres: Walczaka 110A, 66-400 Gorzów Wlkp.

Adres poczty elektronicznej: sklep@spartherm.pl

Numer telefonu: +48 95 763 97 00

Numer Rachunku Bankowego:  Raiffeisen: 18175012820000000004722345

 1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. Sklep Internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej sklep.spartherm.pl, w ramach której Klient składa Zamówienie przy wykorzystaniu Formularza. Złożenie zamówienia zmierza do zawarcia umowy sprzedaży na odległość. Umowa dochodzi do skutku z momentem wpływu na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia lub uiszczenia zapłaty przy odbiorze towaru w przypadku dokonania zamówienia z płatnością „za pobraniem” lub odbioru osobistego. Strony są informowane o złożeniu zamówienia za pomocą poczty elektronicznej. Dostawa Towaru następuje na wskazany przez klienta adres, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu dostawy (zob. KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY).
 2. Klient ma prawo do założenia konta w serwisie internetowym sklep.spartherm.pl.
 3. Rejestracja konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań:

a). Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

b). Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację konta.

c). Logowanie do konta polega na podaniu adresu poczty elektronicznej Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie może być nikomu udostępniane.

d). Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

e). Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

f). Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@spartherm.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Walczaka 110A, 66-400, Gorzów Wlkp.

 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 3. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
 4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
 5. Sprzedawca nie odpowiada za negatywne skutki i zagrożenia typowe dla korzystania z Internetu (spam, wirusy, ataki hackerskie). Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 7. Nie jest dopuszczalne korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem nieprawdziwych danych, a także pseudonimu.

 

ROZDZIAŁ 3.

OCHRONA i PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazywanie informacji handlowych poprzez akceptację postanowień regulaminu, której dokonuje się w czasie realizacji zamówienia.
 3. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

a). Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

b). Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).
 2. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.
 3. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom. 
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta.

 

ROZDZIAŁ 4.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I SPRZEDAŻ

 

 1. Umowa zostaje zawarta z momentem wpływu na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia lub uiszczenia zapłaty przy odbiorze towaru w przypadku dokonania zamówienia z płatnością „za pobraniem” lub odbioru osobistego.
 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Każdy Towar sprzedawany jest wraz z instrukcją obsługi, kartą techniczną produktu oraz instrukcją montażu.
 4. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu Internetowego sklep.spartherm.pl. Na życzenie klienta dane techniczne zawarte w karcie technicznej produktu zostaną udostępnione przed złożeniem Zamówienia w sposób, który umożliwia ich odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 5. Zamówienie jest składane poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego sklep.spartherm.pl.
 6. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub bez rejestrowania konta na stronie internetowej Sklepu (gościnne zakupy).
 7. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 8. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 9. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 10. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 11. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 12. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów wysyłki. Cena Towaru z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 13. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

 

ROZDZIAŁ 5.

PŁATNOŚCI

 

 1. Klient może wybrać formę płatności:

a). przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

b). zapłata za pośrednictwem systemu płatności online lub przelewu na konto - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności online lub na konto. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności online lub na koncie firmy Spartherm Ireneusz Bonarski;

c). zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

d). zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u kuriera. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia. 

 1. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi.
 2. Wszystkie ceny towarów podawane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 3. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty związane z dostawą Towarów i ewentualne inne koszty powstałe w związku z realizacją zamówienia ponosi Klient.

 

ROZDZIAŁ 6.

DOSTAWA

 

 1. Koszty dostawy pokrywa Klient.
 2. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu.
 3. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta.
 4. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem: ul. Walczaka 110A, 66-400 Gorzów Wlkp.
 5. Sprzedawca wskazuje, że:

a). z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi.

b). za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 

ROZDZIAŁ 7.

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Sprzedaż jest czynnością jednorazową.
 2. Wykonanie umowy wygasa z chwilą wywiązania się z ostatniego ze świadczeń wynikających z umowy sprzedaży.
 3. Korzystając ze sklepu klient nie zawiera umowy. Zawiera ją, gdy złoży zamówienie.
 4. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 5. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 8.

RĘKOJMIA

 

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 9.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

 1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Klient zobowiązany jest kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: ul. Walczaka 110A, 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. O wysłaniu zawiadomienia klient może także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@spartherm.pl
 3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy.
 4. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Klienta.
 5. Reklamacja może zawierać także dokumentację fotograficzną.
 6. Sprzedawca udzieleni odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

ROZDZIAŁ 10.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu pod adresem sklep.spartherm.pl
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Odstąpienie od umowy następuje w drodze jednoznacznego oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
 11. Konsument jest zobowiązany odesłać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

ROZDZIAŁ 11.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.sklep.spartherm.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru.
 4. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.sklep.spartherm.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 

ROZDZIAŁ 12.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu,
 3. Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych.